Projekty

Projekt zrealizovaný
s podporou FPU

(2020)

SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE Z PROJEKTU
Instrumentum Excellens FSP Detva 2001 – 2020 

(stála expozícia v Podpolianskom múzeu v Detve)

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve obnovili v roku 2001 projekt výroby, hodnotenia, scénickej interpretácie a dokumentácie slovenských ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellens FSP Detva. Expozícia je výsledkom zhromažďovania ľudových hudobných nástrojov z prestížnej celoštátnej súťaže výrobcov Instrumentum Excellens FSP Detva, realizovanej v r. 2001 – 2010 a 2017 – 2019. Nadväzuje na súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellens o Cenu Dr. Ladislava Lenga konanej v rámci FSP v Detve v r. 1975 – 1985. 

Moderne riešená reprezentatívna expozícia s edukatívno-náučným charakterom a nadčasovým grafickým riešením  predstavuje bohaté spektrum nástrojových skupín v počte 118 kusov nástrojov od 47 výrobcov zo Slovenska  z druhého a tretieho cyklu tejto súťaže. Najlepší účastníci súťaže získali predmetný certifikát – Cenu Instrumentum Excellens FSP Detva, kde prioritou bola  zvuková – hudobná kvalita, zachovanie tradičných znakov a postupov i výtvarná úroveň nástrojov.  S interaktívnymi prvkami, medailami od akademického sochára Jána Kulicha,  dokumentačnými výstupmi i audiovizuálnymi nahrávkami má expozícia  čím osloviť potencionálneho návštevníka v širokom vekovom, sociálnom, laickom i odbornom spektre. Dominujúcim prvkom expozície je 21 majestátnych fujár, zaujmú však aj ostatné nástroje – trombity, gajdy, píšťaly, signálne, strunové nástroje, zvukové hračky – zábavky, rohy – trúby či zvonce. Jej odkaz je jednoznačný: priblížiť širokej verejnosti aktivity FSP v Detve zamerané na výrobu a výrobcov ľudových hudobných nástrojov, zachovávať bohaté kultúrne dedičstvo Podpoľania a aktivizovať potencionálnych záujemcov-pokračovateľov, hlavne mladú generáciu. Sprístupnená je verejnosti od 30. 11. 2020. Vzhľadom k súčasným protipandemickým opatreniam sa uskutočnilo len komorné otvorenie za prítomnosti primátora mesta Ing. Jána Šufliarského, riaditeľky Kultúrneho centra A. Sládkoviča Ing. Eriky Mojžišovej a odborných pracovníčok múzea.

Expozíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, na spolufinancovaní sa podieľalo Mesto Detva, Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve. Poďakovanie však patrí aj Folklórnym slávnostiam pod Poľanou v Detve, pripravovateľom a organizátorom samotného podujatia Instrumentum Excellens FSP Detva. Rovnako aj podnikateľským subjektom, inštitúciám  a jednotlivcom za pomoc pri príprave podmienok na vybudovanie expozície a za podporu pri odkupovaní nástrojov od r. 2001 do zbierok múzea, predovšetkým Ing. Štefanovi Mrázovi z Košíc.

Scenár a realizácia expozície: PaedDr. Renata Babicová, Ing. Juraj Figura, Mgr. Elena Műhlbergerová.                                                   
Design expozície a grafické práce: FIGURA, s. r. o
Odborná spolupráca a odborní garanti: Igor Kovačovič, doc. Ing. Karol Kočík, CSc., PhDr. Anna Ostrihoňová, Mgr. Rudolf Veselovský.  
Odborný hodnotiteľ: prof. PhDr.Oskár Elschek, DrSc.

 

 

 

 

Hlavný partner: Expozíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

 


Projekt zrealizovaný
s podporou FPU
(2019)

MODERNIZÁCIA MÚZEA - CESTA K NÁVŠTEVNÍKOVI 

(Zakúpenie flexibilných figurín na skvalitnenie expozícií Podpolianskeho múzea v Detve)

Hlavným zámerom projektu bolo zakúpenie flexibilných figurín pre potreby modernizácie Podpolianskeho múzea a vytvorenie podmienok na výraznejšiu prezentáciu zbierok v kontexte  múzejných výstav – predovšetkým dobového tradičného odevu, s celkovým efektom pozitívneho zážitku u návštevníka. Figuríny spĺňajú presne to, čo dodávateľ Figuríny SK, s. r. o. Poprad  deklaroval a čo každé moderné múzeum potrebuje. Vkusné, s mierne štylizovanými tvárami a postavou v jemnej prírodnej farbe, ohýbateľné, variabilné, ľahké, vhodné aj na častú manipuláciu a prenos. Menšie postavy sú vhodné a zodpovedajú veľkostiam dobového, v našom prípade predovšetkým ľudového odevu.  Figuríny sú prvýkrát prezentované v priestoroch novootvorenej krátkodobej výstavy Tradičné kožuchy a kožušníci (štyri kusy: dve mužské, dve ženské), čím výrazne podporili jej celkový moderný vzhľad. Jeden kus mužskej figuríny bol zatiaľ doplnený do stálej expozície Detva v kontexte Vígľašského panstva. Figuríny podčiarkli krásu tradičných  kožuchov Detvy a okolia a výrazne napomohli celkovému vizuálnemu stvárneniu výstavy. Rovnako v rámci historickej výstavy dáva figurína vyniknúť originálnemu mužskému ľudovému odevu Podpoľania. Po skončení krátkodobej kožušníckej výstavy sa figuríny v decembri 2019  premiestnia a po výmene odevu  sa vhodne doplnia do priestorov uvedenej stálej historickej výstavy, kde práve týmto spôsobom plánujeme jej čiastočnú  reinštaláciu. Časť figurín sa v budúcich rokoch bude  používať pri realizácii aktuálnych nových výstav v priestoroch múzea. 

 

Hlavný partner: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 

 

Projekt zrealizovaný 
s podporou FPU 
(2017)

SPOZNÁVAJ REGIÓN PODPOĽANIE 

(Zhotovenie propagačného materiálu v troch sadách z histórie a tradičnej ľudovej kultúry Podpoľania) 

Zhotovenie progapačného materiálu v troch sadách, v sume 3 500 €. Samostatné sady tvoria listy s fotografiami a popismi vložené v samostatných obaloch:

  1. Krása krivej ihly – zameraná na prezentáciu výšivky na opleckách zo zbierok Podpolianskeho múzea v Detve                                                                           
  2. Detva v premenách času – predstavuje meniaci sa kolorit a premeny Detvy od jej vzniku po 20. storočie                                                                                             
  3. 230 rokov prvej slovenskej bryndziarne – približuje život, prácu bryndziarskej rodiny Vagačovcov a vznik prvej bryndziarne v Detve                                     

Propagačné materiály sú určené a dostupné širokej verejnosti v priestoroch Podpolianskeho múzea v Detve.


Hlavný partner: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
 

 

 

Projekty zrealizované s podporou
Ministerstva kultúry SR

(2015)

 Z Detvy na more...Július Juraj Thurzo – prvý slovenský námorný kapitán, realizácia stálej výstavy v Podpolianskom múzeu v sume 900 €.

Ochrana zbierkového fondu a priestorov Podpolianskeho múzea (zakúpenie  a inštalácia poplachového systému na hlásenie narušenia) v sume 1100 €.

 

Projekt zrealizovaný s podporou
Ministerstva kultúry SR

(2014)

Detvianska výšivka krivou ihlu (akvizícia predmetov do zbierkového fondu Podpolianskeho múzea) vo výške 2000 €. Akvizícia obohatila zbierky múzea prostredníctvom výskumu hlavne v oblasti odevu a textilu, zbierkové predmety sú zaevidované, uložené v depozitári múzea a postupne  budú prezentované v rámci výstavných aktivít.

 

Projekty zrealizované s podporou Komisie
kultúry pri Mestskom zastupiteľstve
(2013)

Zabezpečenie akvizície do zbierkového fondu Podpolianskeho múzea v sume  630 €.  Zbierkové predmety v počte 67 kusov sú evidované pod  prírastkovými číslami 2013/0001 – 2013/0067 a uložené v depozitári Podpolianskeho múzea.

Nový systém na základné ošetrenie a nový systém dlhodobého uloženia fotodokumentačného materiálu v Podpolianskom múzeu v sume 720 €. Boxy zhotovené  zo špeciálnych materiálov (12 kusov, 2 obaly) slúžia na uloženie, prezentáciu a kvalitné zachovanie fotografického materiálu zbierkovej i nezbierkovej povahy v múzeu.

 

Projekt zrealizovaný s podporou
Ministerstva kultúry SR

(2013)

Modernizácia informačných technológií v činnostiach Podpolianskeho múzea (nákup výpočtovej techniky) v sume 1000 €. Nákup výpočtovej techniky slúži pre zabezpečenie základných odborných činností múzea (administratívne, domkumentačné činnosti, publikačné, vedecko-výskumné výstupy a pod.) 

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.