Expozície, výstavy

Jednou z dôležitých aktivít múzea sú aj prezentačné činnosti, medzi nimi aj realizácia expozícií a výstav. Podpolianske múzeum pripravuje pre návštevníkov vlastné výstavy  z exponátov, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde a depozitári múzea, využívajú sa však aj možnosti zapožičania výstav z iných múzeí, osvetových pracovísk i od jednotlivcov – zberateľov. Realizácia všetkých stálych výstav a expozícií bola možná vďaka mimorozpočtovým zdrojom, predovšetkým prostredníctvom grantového programu Ministerstva kultúry SR, Banskobystrického samosprávneho kraja, podpory Kultúrnej komisie pri MsZ v Detve, Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, v posledných rokoch i vďaka Fondu na podoru umenia.  Od svojho vzniku múzeum zrealizovalo viac ako stovku výstav, z toho dve sú už stálymi výstavami a dve expozície trvalého charakteru. V súčasnosti múzeum ponúka:

Stále expozície
 • Slovenské ľudové hudobné nástroje z projektu  Instrumentum Excellens FSP Detva 2001 – 2020
  Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve obnovili v roku 2001 projekt výroby, hodnotenia, scénickej interpretácie a dokumentácie slovenských ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellens FSP Detva. Expozícia je výsledkom zhromažďovania ľudových hudobných nástrojov z prestížnej celoštátnej súťaže výrobcov Instrumentum Excellens FSP Detva, realizovanej v r. 2001 – 2010 a 2017 – 2019. Nadväzuje na súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellens o Cenu Dr. Ladislava Lenga konanej v rámci FSP v Detve v r. 1975 – 1985.

  Moderne riešená reprezentatívna expozícia s edukatívno-náučným charakterom a nadčasovým grafickým riešením  predstavuje bohaté spektrum nástrojových skupín v počte 118 kusov nástrojov od 47 výrobcov zo Slovenska  z druhého a tretieho cyklu tejto súťaže. Najlepší účastníci súťaže získali predmetný certifikát – Cenu Instrumentum Excellens FSP Detva, kde prioritou bola  zvuková – hudobná kvalita, zachovanie tradičných znakov a postupov i výtvarná úroveň nástrojov.  S interaktívnymi prvkami, medailami od akademického sochára Jána Kulicha,  dokumentačnými výstupmi i audiovizuálnymi nahrávkami má expozícia  čím osloviť potencionálneho návštevníka v širokom vekovom, sociálnom, laickom i odbornom spektre. Dominujúcim prvkom expozície je 21 majestátnych fujár, zaujmú však aj ostatné nástroje – trombity, gajdy, píšťaly, signálne, strunové nástroje, zvukové hračky – zábavky, rohy – trúby či zvonce. Jej cieľom je priblížiť širokej verejnosti aktivity FSP v Detve zamerané na výrobu a výrobcov ľudových hudobných nástrojov, zachovávať bohaté kultúrne dedičstvo Podpoľania a aktivizovať potencionálnych záujemcov – pokračovateľov, hlavne mladú generáciu. Expozícia je sprístupnená verejnosti od 30. 11. 2020.

 

 

Foto: E. Műhlbergerová, archív Podpolianskeho múzea v Detve

 

 • Ovce moje, ovce... (Valaská kultúra na Podpoľaní)
  Dňa 9. júla 2009 sprístupnilo Podpolianske múzeum vo svojich priestoroch stálu expozíciu Ovce moje, ovce..., ktorá bola zavŕšením trojročného projektu dokumentácie a prezentácie salašníckeho chovu oviec pod Poľanou. Prvá výstava sa uskutočnila v roku 2006 pod názvom Ovčiarstvo na Podpoľaní, kde sa návštevníci mohli oboznámiť s pôvodom a spôsobom chovu oviec u nás, s tradičným i modernejším spracovaním ovčieho mlieka. V roku 2007 múzeum realizovalo druhú etapu projektu – výstavu Salašnícky riad Ladislava Slobodníka, v rámci ktorého poskytlo priestor významnému ľudovému výrobcovi Ladislavovi Slobodníkovi z Podkoníc. Tretia etapa v roku 2008 bola venovaná bryndziarstvu ako odvetviu, ktorého korene siahajú práve do Detvy. Hlavnou myšlienkou expozície je upozorniť návštevníka na pôvod a spôsob života obyvateľov Podpoľania a na skutočnosť, že je stále veľmi živý a inšpiratívny. Dôkazom toho, že salašníctvo žije vo svojej materiálnej i duchovnej podobe dodnes, sú aj jedinečné ľudovo-umelecké výrobky a ľudová drevorezba súčasných výrobcov Podpoľania, ktoré predstavujú časť expozície. V ďalších častiach sa návštevníkovi predstavia  tradičné spôsoby salašníctva, pôvodné  technológie spracovania ovčieho mlieka, salašnícky riad či vývoj bryndziarstva v tomto regióne. Všetky tri výstavy aj trvalú expozíciu múzeum zrealizovalo vďaka finančnej podpore  Ministerstva kultúry SR a dofinancovaniu Mesta Detva. Väčšia časť zbierkových predmetov do galérie ľudových výrobcov v expozícii bola získané vďaka finančnému príspevku Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. 27. 4. 2012 bola v rámci expozície slávnostne sprístupnená zmenšená replika salaša s príslušenstvom a honelnicou od výrobcu Ladislava Slobodníka z Podkoníc. Vyrobená je  podľa autentických predlôh v pomere 3:1 s rešpektovaním tradičnej technológie a postupov. Spolu s figúrkami baču, valachov a oviec slúžia ako interaktívne predmety pre verejnosť so špecifickým zameraním pre deti a mládež. Expozíciu so salašom dopĺňajú priebežne počas roka sprievodné podujatia pre predškolské, školské zariadenia i širokú verejnosť s rovnomennou tematikou.

Foto: E. Műhlbergerová, archív Podpolianskeho múzea v Detve

Foto: E. Műhlbergerová, archív Podpolianskeho múzea v Detve

Stále výstavy
 • Detva v kontexte Vígľašského panstva
  Výstava  s historickým zameraním bola sprístupnená v roku 2012.  Výstava je vodiacou niťou od prvopočiatkov vzniku Vígľašského zámku a panstva, Detvy ako poddanskej obce a neskôr mestečka, pristavuje sa pri najvýznamnejších udalostiach, rodoch a podčiarkuje kontext s európskymi dejinami od 14. do 20. storočia. Široká laická i odborná verejnosť si môže prezrieť zaujímavé  písomné, obrazové či fotografické dokumenty doplnené o výber  z archeologických nálezov z Kalamárky či Vígľašského zámku. V časti výstavy o Detve zaujme okrem iného aj reprezentatívny výber výrobkov zo sklární na Podpoľaní či precízne zvládnutá práca na výrobe faksimile privilegiálnej listiny Františka I. Habsburského z 13. 12. 1811, ktorou udeľuje panovník Detve trhové a jarmočné práva a štatút mestečka. Príprava a realizácia výstavy bola možná  vďaka finančnej podpore  Komisie Kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Detve. Podľa záujmu je možné pre rôzne vekové kategórie návštevníkov popri bežnom lektorskom výklade pripraviť aj sprievodné podujatia  k danej tematike.

Foto: E. Műhlbergerová, archív Podpolianskeho múzea v Detve

 

 • Z Detvy na more... Július Juraj Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán
  Podpolianske múzeum od svojho vzniku venovalo pozornosť menu Júliusa Juraja Thurzu – prvého slovenského námorného kapitána, významného detvianskeho rodáka. Dlhoročný výskum, spoločná spolupráca i prezentačné aktivity s potomkami námorného kapitána a pracovníkmi Slovenskej plavby a prístavov v Bratislave, a. s.,   sa pretavili do realizácie  stálej výstavy Z Detvy na more…Július Juraj Thurzo – prvý slovenský námorný kapitán (2015). Výstava predstavuje výber zozbieraných fotografických i dokumentačných prameňov z dobrodružného života Júliusa Juraja Thurzu od jeho cesty z Detvy na more, štúdiá, plavby po svetových moriach a poslednom kapitánskom pôsobení v Poriečnom a plavebnom úrade pre oblasť Dunaja v Bratislave. Približuje ho však nielen ako odvážneho námorníka, ale zároveň  ako čestného a láskavého človeka v kruhu rodiny a priateľov. Plošné materiály dopĺňajú získané autentické predmety z pozostalosti kapitána a interaktívny prvok kormidla. Na spolupráci sa podieľali aj potomkovia námorného kapitána, pracovníci Slovenskej plavby a prístavov, a. s., Bratislava, projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a nákup niektorých predmetov do zbierok múzea finančne podporila Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava. Obľúbené sú rôzne sprievodné podujatia k výstave.

 

Foto: E. Műhlbergerová, archív Podpolianskeho múzea  v Detve

 • Drevené vyrezávané kríže
  Expozícia vo dvore Podpolianskeho múzea pribudla v r. 2021 a prezentuje súbor autentických detvianskych drevených vyrezávaných krížov. Kolorované i nekolorované náhrobné kríže s výškou do 2 metrov boli v minulosti súčasťou detvianskeho cintorína. Prezentujú sa buď v jednoduchej kráse – bez výzdoby, na iných dominuje tradičná podpolianska motivika. Expozícia umožňuje vstup osobám s telesným postihnutím.           

 

Foto: E.M űhlbergerová, archív Podpolianskeho múzea v Detve 

Krátkodobé výstavy

Posolstvo krásy (Výšivka na zamate zo zbierkového fondu Podpolianskeho múzea v Detve)

Posolstvo krásy vytvorené rukami a srdcom detvianskych vyšívačiek  predstavuje verejnosti  pôsobivú kolekciu bytových textílií zo zbierkového fondu múzea zdobených technikou krivej ihly na zamate  pochádzajúcich z Detvy a regiónu Podpoľania. Výstava predstavuje tak staršie, ale aj novšie kúsky od začiatku 20. storočia v kontinuite až po súčasnosť –  s dôrazom na časovú náväznosť, nepretržitú kontinuitu a úctyhodné majstrovstvo pochádzajúce z rúk tunajších žien. V tom je jej nadčasovosť, posolstvo i odkaz do budúcnosti. Výstava je zároveň príspevkom k propagácii Detvianskej výšivky krivou ihlou a podporou  návrhu na jej zaradenie do Reprezentatívneho zoznamu diel nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.  Ako sprievodné podujatie 56. ročníka FSP  bola slávnostne sprístupnená 6. 7. 2023, potrvá do 31. 5. 2024.

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.