Expozície, výstavy

Jednou z dôležitých aktivít múzea sú aj prezentačné činnosti, medzi nimi aj realizácia expozícií a výstav. Podpolianske múzeum pripravuje pre návštevníkov vlastné výstavy  z exponátov, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde a depozitári múzea, využívajú sa však aj možnosti zapožičania výstav z iných múzeí, osvetových pracovísk i jednotlivcov – zberateľov. Realizácia viacerých z nich bola možná hlavne vďaka grantovému programu Ministerstva kultúry SR, grantom Banskobystrického samosprávneho kraja, podpore Kultúrnej komisie pri MsZ v Detve alebo Folklórnych slávností pod Poľanou.  Od svojho vzniku múzeum zrealizovalo viac ako 90 výstav, z toho tri už zostali trvalého charakteru. V súčasnosti múzeum ponúka:

 Stála expozícia

Ovce moje, ovce... (Valaská kultúra na Podpoľaní)

9. júla 2009 sprístupnilo Podpolianske múzeum vo svojich priestoroch stálu expozíciu Ovce moje, ovce..., ktorá bola zavŕšením trojročného projektu dokumentácie a prezentácie salašníckeho chovu oviec pod Poľanou. Prvá výstava sa uskutočnila v roku 2006 pod názvom Ovčiarstvo na Podpoľaní, kde sa návštevníci mohli oboznámiť s pôvodom a spôsobom chovu oviec u nás, s tradičným i modernejším spracovaním ovčieho mlieka. V roku 2007 múzeum realizovalo druhú etapu projektu – výstavu Salašnícky riad Ladislava Slobodníka, v rámci ktorého poskytlo priestor významnému ľudovému výrobcovi Ladislavovi Slobodníkovi z Podkoníc. Tretia etapa v roku 2008 bola venovaná bryndziarstvu ako odvetviu, ktorého korene siahajú práve do Detvy. Hlavnou myšlienkou expozície je upozorniť návštevníka na pôvod a spôsob života obyvateľov Podpoľania a na skutočnosť, že je stále veľmi živý a inšpiratívny. Dôkazom toho, že salašníctvo žije vo svojej materiálnej i duchovnej podobe dodnes, sú aj jedinečné ľudovo-umelecké výrobky a ľudová drevorezba súčasných výrobcov Podpoľania, ktoré predstavujú časť expozície. V ďalších častiach sa návštevníkovi predstavia  tradičné spôsoby salašníctva, pôvodné  technológie spracovania ovčieho mlieka, salašnícky riad či vývoj bryndziarstva v tomto regióne. Všetky tri výstavy aj trvalú expozíciu múzeum zrealizovalo vďaka finančnej podpore  Ministerstva kultúry SR a dofinancovaniu Mesta Detva. Väčšia časť zbierkových predmetov do galérie ľudových výrobcov v expozícii bola získané vďaka finančnému príspevku Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. 27. 4. 2012 bola v rámci expozície slávnostne sprístupnená zmenšená replika salaša s príslušenstvom a honelnicou od výrobcu Ladislava Slobodníka z Podkoníc. Vyrobená je  podľa autentických predlôh v pomere 3:1 s rešpektovaním tradičnej  technológie a postupov . Spolu s figúrkami baču, valachov a oviec slúžia ako interaktívne predmety pre verejnosť so špecifickým zameraním pre deti a mládež.  Expozíciu so salašom dopĺňajú priebežne počas roka sprievodné podujatia pre predškolské, školské zariadenia i širokú verejnosť s rovnomennou tematikou.

*Na výstave Ovce moje, ovce... s návštevníkmi, foto archív Podpolianskeho múzea v Detve

*Z výstavy Ovce moje ovce..., foto archív Podpolianskeho múzea v Detve

 

Stála výstava

 Detva v kontexte Vígľašského panstva

Výstava  s historickým zameraním bola sprístupnená v roku 2012.  Výstava je vodiacou niťou od prvopočiatkov vzniku Vígľašského zámku a panstva, Detvy ako poddanskej obce a neskôr mestečka, pristavuje sa pri najvýznamnejších udalostiach, rodoch a podčiarkuje kontext s európskymi dejinami od 14. do 20. storočia. Široká laická i odborná verejnosť si môže prezrieť zaujímavé  písomné, obrazové či fotografické dokumenty doplnené o výber  z archeologických nálezov z Kalamárky či Vígľašského zámku. V časti výstavy o Detve zaujme okrem iného aj reprezentatívny výber výrobkov zo sklární na Podpoľaní či precízne zvládnutá práca na výrobe faksimile privilegiálnej listiny Františka I. Habsburského z 13. 12. 1811, ktorou udeľuje panovník Detve trhové a jarmočné práva a štatút mestečka. Príprava a realizácia výstavy bola možná  vďaka finančnej podpore  Komisie Kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Detve. Podľa záujmu je možné pre rôzne vekové kategórie návštevníkov popri bežnom lektorskom výklade pripraviť aj sprievodné podujatia k danej tematike.

* Z výstavy Detva v kontexte Vígľašského panstva, foto archív Podpolianskeho múzea v Detve

 

Stála výstava

Z Detvy na more... Július Juraj Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán

Podpolianske múzeum od svojho vzniku venovalo pozornosť menu Júliusa Juraja Thurzu – prvého slovenského námorného kapitána, významného detvianskeho rodáka. Dlhoročný výskum, spoločná spolupráca i prezentačné aktivity s potomkami námorného kapitána a pracovníkmi Slovenskej plavby a prístavov v Bratislave, a. s.,   sa pretavili do realizácie  stálej výstavy Z Detvy na more…Július Juraj Thurzo – prvý slovenský námorný kapitán (2015). Výstava predstavuje výber zozbieraných fotografických i dokumentačných prameňov z dobrodružného života Júliusa Juraja Thurzu od jeho cesty z Detvy na more, štúdiá, plavby po svetových moriach a poslednom kapitánskom pôsobení v Poriečnom úrade pre oblasť Dunaja v Bratislave. Približuje ho však nielen ako odvážneho námorníka, ale zároveň  ako čestného a láskavého človeka v kruhu rodiny a priateľov. Plošné materiály dopĺňajú získané autentické predmety z pozostalosti kapitána. Na spolupráci sa podieľali aj potomkovia námorného kapitána, projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a nákup niektorých predmetov do zbierok múzea finančne podporila Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava.

 

*Zo stálej expozície námorného kapitána J.J.Turzu, foto archív Podpolianskeho múzea v Detve

*Zo stálej expozície námorného kapitána J.J.Turzu, foto archív Podpolianskeho múzea  v Detve

 

Krátkodobá výstava

Háčkované s láskou (výstava prác v spolupráci s členkami Klubu dôchodcov č. 1. v Detva)

Rovnomenná výstava, v kontexte ktorej pracovníci múzea oprášili starosvetský pôvab háčkovanej čipky, vznikla v spolupráci s členkami Klubu dôchodcov č. 1 v Detve. Výstava predstavuje širokú škálu háčkovanej krásy, ktorá bola v celoeurópskom kontexte, na Slovensku i na Podpoľaní najviac rozšírená od 19. storočia a jej popularita  sa v extrémnych rozmeroch  prejavila najmä v 70. rokoch 20. storočia. V ženskom ľudovom odeve na výstave defilujú čipky vložené v opleckách či čepcoch,  obháčkovné stužky k čepcom i čepce samotné, ale aj novšie odevné typy v bohatých  a mnohorakých vzoroch  na oblečení a odevných doplnkoch  od začiatku 20. storočia, ale aj súčasné trendy v ženskej háčkovanej móde, doplnkoch, šperkoch, inšpirovaných (ne)dávnou minulosťou. Jemnosť a pôvab háčkovanej čipky vyniká aj v bytovom textile – návštevník môže poobdivovať nespočetné vzory na prestieraniach a mnohorakých doplnkoch. Mimoriadne pôsobivé sú  aj  hračky pre deti – staršie i súčasné zhotovené bábiky oblečené v prepracovanom oblečení  sú ukážkou nesmiernej kreatívnosti  a vkusu. Staré a moderné sa tu objavuje naozaj v dôstojnej symbióze a všetko spája nesmierna technická dokonalosť, zručnosť, vkus a nadčasovosť. Takto nám to predstavuje a odkazuje kolektív žien z Klubu dôchodcov č. 1 v Detve, z ktorých zbierok výstava vznikla: Mária Chebeňová,  Mária Golianová, Vilma Hojčová, Zdena Hrončeková, Blažena Krnáčová, Emília Mravcová, Helena Ostrihoňová, Amália Šufliarska, Emília Vilhanová, Sidónia Domová , svoje originálne kúsky pridali aj Gizela Kurišová  a  Ing. Martina Hruskó. Výstava je sprístupnená v priestoroch múzea od 8. februára  do 30. septembera 2019.   

 

Foto: Archív Podpolianskeho múzea v Detve

 

Tradičné kožuchy a kožušníci

11. 7. – 30. 11. 2019

Výstava v priestoroch Podpolianskeho múzea v Detve prezentuje zaujímavý sortiment  kožušníckych výrobkov  jednak zo zbierok múzea, ale aj zapožičaných. Popri práci starých majstrov dáva na základe zozbieraných informácií a výskumu slovo aj súčasnej generácii výrobcov,  ktorá nadväzuje na pretrhnutú niť svojich predchodcov. Časť výstavy prezentuje všednejšiu, ale najmä bohato zdobenú variantu kožuchov a kožúškov, hune, kožušinové čiapky, ale aj predmety viažúce sa k tomuto remeslu  zo zbierkového fondu múzea. 34 kusov kožuchov  zväčša z 1. polovice 20. storočia okrem Detvy zastupujú aj ostatné obce Podpoľania:  Očovú, Hrochoť, Vígľaš, Dolnú Mičinú a Vígľašskú Hutu-Kalinku. Kožuchy sa po odbornom ošetrení –  konzervovaní pracovníkmi Digitalizačného centra v Banskej Bystrici (2019) predstavujú v novej kráse. Časť výstavy je venovaná detvianskemu rodákovi Mikulášovi Šufliarskemu, chýrnemu kožušníkovi, Majstrovi ľudovej umeleckej výroby v tomto odvetví. Zo súčasných výrobcov – kožušníkov, ktorí  kvalitou svojich výrobkov dôstojne  nadväzujú práve na tradičnú niť predkov a inšpirujú sa Podpoľaním,  výstava predstavuje tvorbu niekoľkých:  Karol Jurášek (Banská Bystrica ), Anna Šimková (Hrochoť), Pavel Gažo (Banská Bystrica) Anna Suchá (Nová Baňa),  Štefan Hukeľ (Stožok), Jozef Melich -Jamkár  (Detva-Skliarovo), Ján Hodulák (Detva),  Lukáš Jurčo (Hriňová). Výstavu dopĺňajú výrobky Jozefa Kučeru z Hriňovej, ktorý  sa síce prioritne nevenuje výrobe kožuchov, ale je v súčasnosti  jeden z mála, ktorý sa zaoberá prípravou a spracovaním koží. Výstava je sprístupnená v priestoroch Podpolianskeho múzea v Detve vernisážou  11. 7. 2019 a potrvá do 30. 11. 2019.

 

Foto: Archív Podpolianskeho múzea v Detve

Z klenotnice Veroniky Golianovej

Mimo budovy múzea je na Partizánskej ulici č.75 zriadená komorná vysunutá expozícia s propagačným charakterom, ponúkajúca každoročn špecifické tematické výstavy etnografického zamerania.

Kalendár podujatí

október sep nov

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.
Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.