Projekty

ĎAKUJEME ZA PODPORU  

Projekt zrealizovaný
s podporou FPU 
(2022)

TRADÍCIE A SÚČASNOSŤ

AKVIZÍCIA PREDMETOV DO ETNOGRAFICKÉHO FONDU PODPOLIANSKEHO MÚZEA V DETVE

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať  akvizíu predmetov  na základe výskumu realizovaného pracovníčkami Podpolianskeho múzea v Detve. Jej výsledkom bolo získanie 85 kusov hodnotných predmetov do etnografického fondu v oblasti ľudového odevu, bytového textilu a predmetov z vybavenia domácností pochádzajúcich z domácností Podpoľania datovaných do  1. a 2. polovice 20. storočia. V akvizícii odevu sa kládol dôraz  na zachytenie tak tradičných odevných prvkov pracovného i sviatočného/obradového charakteru, ale aj ich zmien a vývoja v kontexte dobových zmien od 1. polovice 20. storočia do súčasnosti. Odev Podpoľania je strihom, skladbou a výzdobou jedinečný v kontexte Slovenska a historicky vychádza z detvianskeho odevného typu. Sviatočný odev je zdobený vytkávaním, háčkovaním, paličkovaním, najmä však vyšívačskými technikami s prevahou unikátnej techniky krivej ihly s typickou ornamentikou v prevedení na rôznorodých materiáloch. Viaceré z predmetov sú unikátne kúsky, vzácne zachytené v teréne, napr. autentická svadobná parta z Detvy zo začiatku 20. storočia, torzo mužskej košele  či súčasti detského tradičného odevu (i ďalšie), ktoré v zbierkach múzea absentujú.

Akvizícia bytového textilu bola zameraná na získanie  predmetov z vybavenia tradičných domácností s datovaním do 1. pol. 20. storočia, ale aj na predmety modernejších domácností v duchu trendov z 2. polovice 20. storočia v kontinuite ich vývoja. Sú inšpirované tradičnými vzormi a technikami výzdoby so zachytením ich variabilnosti, zároveň jedinečnosti,  originality a vlastného rukopisu daného výrobcu v citlivom inovatívnom a kvalitnom prevedení na rôznorodých materiáloch.

Akvizícia bola realizovaná od 8 majiteliek z lokalít Detva, Hriňová, Zvolenská Slatina, Slatinka (dnes už zaniknutá obec Podpoľania.)

Prínos projektu sa prejaví predovšetkým v kvalitnom zhodnocovaní zbierok v súlade s odbornou profiláciou múzea, nových výstavno-prezentačných aktivitách, možnostiach ďalších študijných, metodických, publikačných výstupov či v spolupráci s odbornou verejnosťou.

Predmety boli po ohodnotení členkami odbornej Komisie pre tvorbu zbierok pri Podpolianskom múzeu v Detve  a schválení štatutárnym zástupcom  zaradené do zbierkového fondu múzea pod číslami: 2023/0001 – 2023/0085  a E-005147 – E-005231. Celkový počet počet zbierkových predmetov sa tak rozrástol na konečný stav  6 629 prírastkových čísel.

Projekt bol podporený sumou 3000 €.

Hlavný partner: Akvizíciu predmetov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Projekt zrealizovaný
s podporou FPU 
(2020)

SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE Z PROJEKTU INSTRUMENTUM  EXCELLENS FSP DETVA  2001 – 2020

Stála expozícia v Podpolianskom múzeu v Detve                                                      

Expozícia je výsledkom zhromažďovania ľudových hudobných nástrojov z prestížnej celoštátnej súťaže výrobcov Instrumentum Excellens Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, realizovanej v r. 2001 – 2010 a 2017 – 2019. Nadväzuje na súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellens o Cenu Dr. Ladislava Lenga konanej v rámci FSP v Detve v r. 1975 – 1985. 

Prostredníctvom projektu bolo možné vytvoriť moderne riešenú reprezentatívnu expozíciu s edukatívno-náučným charakterom a nadčasovým grafickým riešením, ktorá  predstavuje bohaté spektrum nástrojových skupín v počte 118 kusov nástrojov od 47 výrobcov zo Slovenska  z II. a III. cyklu tejto súťaže. Najlepší účastníci súťaže získali predmetný certifikát – Cenu Instrumentum Excellens FSP Detva, kde prioritou bola  zvuková – hudobná kvalita, zachovanie tradičných znakov a postupov i výtvarná úroveň nástrojov.  S interaktívnymi prvkami, medailami od akademického sochára Jána Kulicha,  dokumentačnými výstupmi i audiovizuálnymi nahrávkami má expozícia  čím osloviť návštevníka v širokom vekovom, sociálnom, laickom i odbornom spektre. Dominujúcim prvkom expozície je 21 majestátnych fujár, zaujmú však aj ostatné nástroje – trombity, gajdy, píšťaly, signálne, strunové nástroje, zvukové hračky – zábavky, rohy – trúby či zvoncov. Zámerom je priblížiť širokej verejnosti aktivity FSP v Detve zamerané na výrobu a výrobcov ľudových hudobných nástrojov, zachovávať bohaté kultúrne dedičstvo Podpoľania a aktivizovať potencionálnych záujemcov-pokračovateľov, hlavne mladú generáciu. Verejnosti bola sprístupnená od 30. 11. 2020, počas pandémie sa uskutočnilo len komorné otvorenie za prítomnosti primátora mesta Ing. Jána Šufliarského, riaditeľky Kultúrneho centra A. Sládkoviča Ing. Eriky Mojžišovej a odborných pracovníčok múzea.

Expozíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, na spolufinancovaní sa podieľalo Mesto Detva, Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve.  Ďakujeme však aj Folklórnym slávnostiam pod Poľanou v Detve, pripravovateľom a organizátorom samotného podujatia Instrumentum Excellens FSP Detva. Rovnako aj podnikateľským subjektom, inštitúciám, jednotlivcom za pomoc pri príprave podmienok na vybudovanie expozície a za podporu pri odkupovaní nástrojov od r. 2001 do zbierok múzea, pripravovateľom i odborným garantom  pri tvorbe expozície.

Hlavný partner: Expozíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Projekt zrealizovaný
s podporou FPU 
(2019)

MODERNIZÁCIA MÚZEA – CESTA K NÁVŠTEVNÍKOVI

(Zakúpenie flexibilných figurín na skvalitnenie expozícií Podpolianskeho múzea v Detve)

Hlavným zámerom projektu bolo zakúpenie flexibilných figurín pre potreby modernizácie Podpolianskeho múzea a vytvorenie podmienok na výraznejšiu prezentáciu zbierok v kontexte  múzejných výstav – predovšetkým dobového tradičného odevu, s celkovým efektom pozitívneho zážitku u návštevníka. Figuríny spĺňajú presne to, čo dodávateľ Figuríny SK, s. r. o. Poprad  deklaroval a čo každé moderné múzeum potrebuje. Vkusné, s mierne štylizovanými tvárami a postavou v jemnej prírodnej farbe, ohýbateľné, variabilné, ľahké, vhodné aj na častú manipuláciu a prenos. Menšie postavy sú vhodné a zodpovedajú veľkostiam dobového, v našom prípade predovšetkým ľudového odevu.  Figuríny sú prvýkrát prezentované v priestoroch novootvorenej krátkodobej výstavy Tradičné kožuchy a kožušníci (štyri kusy: dve mužské, dve ženské), čím výrazne podporili jej celkový moderný vzhľad. Jeden kus mužskej figuríny bol zatiaľ doplnený do stálej expozície Detva v kontexte Vígľašského panstva. Figuríny podčiarkli krásu tradičných  kožuchov Detvy a okolia a výrazne napomohli celkovému vizuálnemu stvárneniu výstavy. Rovnako v rámci historickej výstavy dáva figurína vyniknúť originálnemu mužskému ľudovému odevu Podpoľania. Po skončení krátkodobej kožušníckej výstavy sa figuríny v decembri 2019  premiestnia a po výmene odevu  sa vhodne doplnia do priestorov uvedenej stálej historickej výstavy, kde práve týmto spôsobom plánujeme jej čiastočnú  reinštaláciu. Časť figurín sa v budúcich rokoch bude  používať pri realizácii aktuálnych nových výstav v priestoroch múzea. 

Hlavný partner: Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Projekt zrealizovaný
s podporou FPU 
(2017)

SPOZNÁVAJ REGIÓN PODPOĽANIE

(Zhotovenie propagačného materiálu v troch sadách z histórie a tradičnej ľudovej kultúry Podpoľania)

Zámerom projektu  Spoznávaj región Podpoľanie bolo formou propagačného materiálu prezentovať prostredníctvom archívnych materiálov, odborného  výskumu a dokumentácie  históriu a výber z bohatého zbierkového fondu múzea nasledovne:

I. Detva v premenách času:  propagačný materiál predstavuje mesto a jeho premeny v historickom kontexte

II. 230 rokov prvej slovenskej bryndziarne: vybraný materiál približuje život a prínos jednej z najvýznamnejších detvianskych rodín – zakladateľov prvej slovenskej bryndziarne). 

III. Krása krivej ihly: materiál prezentuje výber z bohatého etnografického zbierkového fondu múzea, predovšetkým so záberom na rukávce  s výzdbou techniky krivou ihlou

Každá sada predstavuje samostatný folder/obal s vloženými jednotlivými stranami po 15 kusov obojstranných farebných fotografií formátu A5 so sprievodným textom a popismi fotografií. Každá sada bola vydaná v náklade 1000 ks.

 Vybrané fotografie svojou jedinečnosťou podávajú svedectvo nielen o historickom kontexte Detvy a tradičných hodnotách ľudu na Podpoľaní, ale reprezentujú duchovné a materiálne hodnoty Slovenska vôbec. Jedinečnosť fotografií podčiarkuje aj to, že väčšina z nich nebola doposiaľ publikovaná. Propagačné materiály posilnia cestovný ruch, kde stále pociťujeme výraznú absenciu kvalitného propagačného materiálu. Projekt reaguje aj na dlhodobé podnety návštevníkov a verejnosti je orientovaný smerom k širokej laickej i odbornej verejnosti. Pomôže nielen  pri propagácii Podpolianskeho múzea, Detvy, Podpoľania, ale ľudovej kultúry Slovenska.

Hlavný partner: Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na Podporu umenia

 

Projekt zrealizovaný
s podporou Ministerstva
kultúry SR 
(2015)

Z DETVY NA MORE ... JÚLIUS JURAJ THURZO, PRVÝ SLOVENSKÝ NÁMORNÝ KAPITÁN

(Stála výstava v Podpolianskom múzeu v Detve)

Podpolianske múzeum od svojho vzniku venovalo pozornosť menu Júliusa Juraja Thurzu, pracovníci múzea pripravili krátkodobé výstavy, besedy s potomkami námorného kapitána a pracovníkmi Slovenskej plavby a prístavov, v roku 2002 bola vydaná príležitostná poštová pečiatka a v roku 2010 sa slávnostne odhalila pamätná tabuľa k 60. výročiu jeho úmrtia. Počas týchto rokov pracovníci múzea za podpory potomkov rodiny a pracovníkov Slovenskej plavby a prístavy a. s. Bratislava neustále zhromažďovali pramene viažuce sa k životu námorného kapitána.

Dlhodobá spolupráca sa nakoniec vďaka podpore grantu Ministerstva kultúry SR pretavila do výsledku – realizácie stálej výstavy, ktorá predstaví zozbierané pramene z archívov i dobové autentické predmety z pozostalosti kapitána. Júliusa Juraja Thurzu priblíži širokej verejnosti nielen ako odvážneho námorníka, ale zároveň  ako statočného a láskavého človeka.

Projekt okrem spomínanej spolupráce finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, vďaka čomu bolo možné pripraviť grafický a výtvarný návrh posterov, materiálové náklady a služby súvisiace s celkovou realizáciou výstavy.

 

Projekt zrealizovaný
s podporou Ministerstva
kultúry SR
(2015)

OCHRANA ZBIERKOVÉHO FONDU A PRIESTOROV PODPOLIANSKEHO MÚZEA V DETVE

(Zakúpenie poplašného systému na hlásenie narušenia)

Podpolianske múzeum sa v roku 2014 presťahovalo do historických priestorov bývalého obecného úradu v Detve. Priestory budovy zahŕňajú pôsobivú vstupnú halu, depozitáre, výstavné i vedľajšie priestory, kanceláriu. Vďaka podporenému grantu sa mohlo zrealizovať zabezpečenie ochrany zbierkového fondu múzea a samotných priestorov budovy, zároveň tak vytvoriť i predpoklady na realizáciu náročnejších výstavno-prezentačných podujatí. Prostredníctvom finančných prostriedkov bol zakúpený kvalitný poplachový systém na hlásenie narušenia priestorov v budove múzea.

 

Projekt zrealizovaný
s podporou Ministerstva
kultúry SR
(2014)

DETVIANSKA VÝŠIVKA KRIVOU IHLOU

(Akvizícia predmetov do zbierkového fondu Podpolianskeho múzea)

Na základe projektu  získalo Podpolianske múzeum do zbierkového fondu prostredníctvom akvizície 24 kusov jedinečných prác zameraných na výšivku krivou ihlou (bytový textil, odev) od piatich majiteľov z Detvy. Po zasadnutí Komisie pe tvorbu zbierok při Podpolianskm múzeu a schválení štatutárnym zástupcom predmety obohatili zbierkový fond múzea.

Nadobudnuté predmety sa plánujú dlhodobo využiť v rámci všetkých odborných činností: prezentačných aktivít – výstav,  prednášok, otvorených vyučovacích hodín, prezentácií, pre odborné štúdium, metodickú, edičnú,  publikačnú i propagačnú činnosť. Podpolianske  múzeum naplánovalo už v júli  2015 krátkodobú výstavu s cieľom sprístupnenia  časti etnologického fondu a v jej kontexte predstaviť práve detviansku výšivku  krivou ihlou na textile i odevných častiach.  Výstava je plánovaná ako sprievodné podujatie 50. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve a v rámci nej budú prezentované aj predmety získané akvizíciou za podpory Grantu MK SR.

Nadobudnuté predmety výrazne obohatili, skvalitnili a postupne kompletizujú etnologický zbierkový fond múzea  a tým posilňujú aj jeho celkový regionálny aj nadregionálny potenciál vo všetkých odborných činnostiach.

Projekt zrealizovaný

s podporou Ministerstva kultúry SR

(2013)

MODERNIZÁCIA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PODPOLIANSKEHO MÚZEA (nákup výpočtovej techniky)

 

Projekt zrealizovaný

s podporou Ministerstva kultúry SR

(2009)

OVCE MOJE, OVCE... (VALASKÁ KULTÚRA NA PODPOĽANÍ)

(Stála expozícia v Podpolianskom múzeu v Detve)

Prvá stála expozícia  v múzeu je venovaná ovčiarstvu, mliekarstvu a bryndziarstvu. Predstavuje vznik prvej slovenskej bryndziarne a zásluhy jej zakladateľov – rodinu Vagačovcov. Časť expozície predstavuje prostredníctvom hmotných artefaktov duchovný odkaz valaskej kultúry v Detve a na Podpoľaní.

 

Projekty zrealizované

s podporou Komisie kultúry Mesta Detva

2012

DETVA V KONTEXTE VÍGĽAŠKÉHO PANSTVA

(Dlhodobá výstava v Podpolianskom múzeu)

Výstava vďaka grantu umožňuje predstaviť  a prezentovať verejnosti prostredníctvom písomných i hmotných prameňov prierez historickými medzníkmi Vígľaškého panstva, premenami hradu i jeho majiteľov. V tomto kontexte približuje i vznik Detvy a jej prepojenie na tradičnú ľudovú kultúru. Výstava je dlhodobo určená širokému vekovému spektru s doplňujúcimi mimoškolskými aktivitami a vhodná pre širokú laickú i odbornú verejnosť.

2013

* ZABEZPEČENIE NÁKUPU PREDMETOV DO ZBIEROK PODPOLIANSKEHO MÚZEA

 * ZÁKLADNÉ OŠETRENIE A NOVÝ SYSTÉM DLHODOBÉHO ULOŽENIA

 FOTODOKUMENTAČNÝCH MATERIÁLOV V PODPOLIANSKOM MÚZEU

2011

* VYHOTOVENIE OBOJSTRANNEJ FAKSIMILE LISTINY NA PERGAMENE S PRÍVESNOU VOSKOVOU PEČAŤOU V DREVENOM PUZDRE (K 200 ročnému výročiu udelenia privilegiálnej listiny mestečku Detva vydanej 13. 12. 1811 Františkom I. Habsburským.)

* ZAKÚPENIE PEVNÉHO EXTERNÉHO DISKU – skvalitnenie dokumentačnej a administratívnej práce v múzeu, zabezpečenie uloženia a uchovávania dát

 

 

 

 

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.