Expozície, výstavy

Jednou z dôležitých aktivít múzea sú aj prezentačné činnosti, medzi nimi aj realizácia expozícií a výstav. Podpolianske múzeum pripravuje pre návštevníkov vlastné výstavy  z exponátov, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde a depozitári múzea, využívajú sa však aj možnosti zapožičania výstav z iných múzeí, osvetových pracovísk i od jednotlivcov – zberateľov. Realizácia všetkých stálych výstav a expozícií bola možná vďaka mimorozpočtovým zdrojom, predovšetkým prostredníctvom grantového programu Ministerstva kultúry SR, Banskobystrického samosprávneho kraja, podpory Kultúrnej komisie pri MsZ v Detve, Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, v posledných rokoch i vďaka Fondu na podoru umenia.  Od svojho vzniku múzeum zrealizovalo viac ako stovku výstav, z toho dve sú už stálymi výstavami a dve expozície trvalého charakteru. V súčasnosti múzeum ponúka:

Stále expozície
 • Slovenské ľudové hudobné nástroje z projektu  Instrumentum Excellens FSP Detva 2001 – 2020
  Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve obnovili v roku 2001 projekt výroby, hodnotenia, scénickej interpretácie a dokumentácie slovenských ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellens FSP Detva. Expozícia je výsledkom zhromažďovania ľudových hudobných nástrojov z prestížnej celoštátnej súťaže výrobcov Instrumentum Excellens FSP Detva, realizovanej v r. 2001 – 2010 a 2017 – 2019. Nadväzuje na súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellens o Cenu Dr. Ladislava Lenga konanej v rámci FSP v Detve v r. 1975 – 1985.

  Moderne riešená reprezentatívna expozícia s edukatívno-náučným charakterom a nadčasovým grafickým riešením  predstavuje bohaté spektrum nástrojových skupín v počte 118 kusov nástrojov od 47 výrobcov zo Slovenska  z druhého a tretieho cyklu tejto súťaže. Najlepší účastníci súťaže získali predmetný certifikát – Cenu Instrumentum Excellens FSP Detva, kde prioritou bola  zvuková – hudobná kvalita, zachovanie tradičných znakov a postupov i výtvarná úroveň nástrojov.  S interaktívnymi prvkami, medailami od akademického sochára Jána Kulicha,  dokumentačnými výstupmi i audiovizuálnymi nahrávkami má expozícia  čím osloviť potencionálneho návštevníka v širokom vekovom, sociálnom, laickom i odbornom spektre. Dominujúcim prvkom expozície je 21 majestátnych fujár, zaujmú však aj ostatné nástroje – trombity, gajdy, píšťaly, signálne, strunové nástroje, zvukové hračky – zábavky, rohy – trúby či zvonce. Jej cieľom je priblížiť širokej verejnosti aktivity FSP v Detve zamerané na výrobu a výrobcov ľudových hudobných nástrojov, zachovávať bohaté kultúrne dedičstvo Podpoľania a aktivizovať potencionálnych záujemcov – pokračovateľov, hlavne mladú generáciu. Expozícia je sprístupnená verejnosti od 30. 11. 2020.

 

 

Foto: E. Műhlbergerová, archív Podpolianskeho múzea v Detve

 

 • Ovce moje, ovce... (Valaská kultúra na Podpoľaní)
  Dňa 9. júla 2009 sprístupnilo Podpolianske múzeum vo svojich priestoroch stálu expozíciu Ovce moje, ovce..., ktorá bola zavŕšením trojročného projektu dokumentácie a prezentácie salašníckeho chovu oviec pod Poľanou. Prvá výstava sa uskutočnila v roku 2006 pod názvom Ovčiarstvo na Podpoľaní, kde sa návštevníci mohli oboznámiť s pôvodom a spôsobom chovu oviec u nás, s tradičným i modernejším spracovaním ovčieho mlieka. V roku 2007 múzeum realizovalo druhú etapu projektu – výstavu Salašnícky riad Ladislava Slobodníka, v rámci ktorého poskytlo priestor významnému ľudovému výrobcovi Ladislavovi Slobodníkovi z Podkoníc. Tretia etapa v roku 2008 bola venovaná bryndziarstvu ako odvetviu, ktorého korene siahajú práve do Detvy. Hlavnou myšlienkou expozície je upozorniť návštevníka na pôvod a spôsob života obyvateľov Podpoľania a na skutočnosť, že je stále veľmi živý a inšpiratívny. Dôkazom toho, že salašníctvo žije vo svojej materiálnej i duchovnej podobe dodnes, sú aj jedinečné ľudovo-umelecké výrobky a ľudová drevorezba súčasných výrobcov Podpoľania, ktoré predstavujú časť expozície. V ďalších častiach sa návštevníkovi predstavia  tradičné spôsoby salašníctva, pôvodné  technológie spracovania ovčieho mlieka, salašnícky riad či vývoj bryndziarstva v tomto regióne. Všetky tri výstavy aj trvalú expozíciu múzeum zrealizovalo vďaka finančnej podpore  Ministerstva kultúry SR a dofinancovaniu Mesta Detva. Väčšia časť zbierkových predmetov do galérie ľudových výrobcov v expozícii bola získané vďaka finančnému príspevku Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. 27. 4. 2012 bola v rámci expozície slávnostne sprístupnená zmenšená replika salaša s príslušenstvom a honelnicou od výrobcu Ladislava Slobodníka z Podkoníc. Vyrobená je  podľa autentických predlôh v pomere 3:1 s rešpektovaním tradičnej technológie a postupov. Spolu s figúrkami baču, valachov a oviec slúžia ako interaktívne predmety pre verejnosť so špecifickým zameraním pre deti a mládež. Expozíciu so salašom dopĺňajú priebežne počas roka sprievodné podujatia pre predškolské, školské zariadenia i širokú verejnosť s rovnomennou tematikou.

Foto: E. Műhlbergerová, archív Podpolianskeho múzea v Detve

Foto: E. Műhlbergerová, archív Podpolianskeho múzea v Detve

Stále výstavy
 • Detva v kontexte Vígľašského panstva
  Výstava  s historickým zameraním bola sprístupnená v roku 2012.  Výstava je vodiacou niťou od prvopočiatkov vzniku Vígľašského zámku a panstva, Detvy ako poddanskej obce a neskôr mestečka, pristavuje sa pri najvýznamnejších udalostiach, rodoch a podčiarkuje kontext s európskymi dejinami od 14. do 20. storočia. Široká laická i odborná verejnosť si môže prezrieť zaujímavé  písomné, obrazové či fotografické dokumenty doplnené o výber  z archeologických nálezov z Kalamárky či Vígľašského zámku. V časti výstavy o Detve zaujme okrem iného aj reprezentatívny výber výrobkov zo sklární na Podpoľaní či precízne zvládnutá práca na výrobe faksimile privilegiálnej listiny Františka I. Habsburského z 13. 12. 1811, ktorou udeľuje panovník Detve trhové a jarmočné práva a štatút mestečka. Príprava a realizácia výstavy bola možná  vďaka finančnej podpore  Komisie Kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Detve. Podľa záujmu je možné pre rôzne vekové kategórie návštevníkov popri bežnom lektorskom výklade pripraviť aj sprievodné podujatia  k danej tematike.

Foto: E. Műhlbergerová, archív Podpolianskeho múzea v Detve

 

 • Z Detvy na more... Július Juraj Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán
  Podpolianske múzeum od svojho vzniku venovalo pozornosť Júliusovi Jurajovi Thurzovi – prvému slovenskému námornéhmu kapitánovi, významného detvianskemu rodákovi. Dlhoročný výskum, spoločná spolupráca i prezentačné aktivity s potomkami námorného kapitána a pracovníkmi Slovenskej plavby a prístavov v Bratislave, a. s.,   sa pretavili do realizácie  stálej výstavy Z Detvy na more…Július Juraj Thurzo – prvý slovenský námorný kapitán (2015). Výstava predstavuje výber zozbieraných fotografických i dokumentačných prameňov z dobrodružného živote od jeho cesty z Detvy na štúdiá, plavby po svetových moriach a poslednom kapitánskom pôsobení v Poriečnom a plavebnom úrade pre oblasť Dunaja v Bratislave. Približuje ho však nielen ako odvážneho námorníka, ale zároveň  ako čestného a láskavého človeka v kruhu rodiny a priateľov. Plošné materiály dopĺňajú získané autentické predmety z pozostalosti kapitána a interaktívny prvok kormidla. Na spolupráci sa podieľali aj potomkovia námorného kapitána, pracovníci Slovenskej plavby a prístavov, a. s., Bratislava, projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a nákup niektorých predmetov do zbierok múzea finančne podporila Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava. Obľúbené sú rôzne sprievodné podujatia k výstave.

 

Foto: E. Műhlbergerová, archív Podpolianskeho múzea  v Detve

 • Drevené vyrezávané kríže
  Komorná expozícia vo dvore Podpolianskeho múzea pribudla v r. 2021 a prezentuje súbor autentických detvianskych drevených vyrezávaných krížov. Kolorované i nekolorované náhrobné kríže s výškou do 2 metrov boli v minulosti súčasťou detvianskeho cintorína. Prezentujú sa buď v jednoduchej kráse – bez výzdoby, na iných dominuje tradičná podpolianska motivika. Expozícia umožňuje vstup osobám s telesným postihnutím.           

 

Foto: E.M űhlbergerová, archív Podpolianskeho múzea v Detve 

Krátkodobé výstavy

 

 

 

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.