O múzeu

ViITAJTE V PODPOLIANSKOM MÚZEUV DETVE. Inštitúciu založilo Mesto Detva 1. februára 1994. Hlavným poslaním múzea je výskum, zhromažďovanie, dokumentácia, odborné spracovanie, ochrana a sprístupňovanie hmotných i duchovných artefaktov Podpoľania so špecifickým zreteľom na odkaz tradičných hodnôt a histórie regiónu. Prvé myšlienky o vzniku múzea sa zrodili v medzivojnovom období, reálne základy dostali po roku 1989. Základy zbierkového fondu múzea vytvorila v 90. rokoch etnografická zbierka viacerých zamestnancov a občanov, ktorí z poverenia mesta zbierali a vykupovali predmety ľudovej kultúry z celej oblasti Podpoľania.  Ich počet s pribúdajúcimi rokmi rástol, v súčasnosti je k 31. 12. 2023 spravovaných v múzeu 6 714 prírastkových čísel. Zbierkové predmety sú rozdelených do etnografického, historického a archeologického fondu, pričom najväčšiu časť zbierok tvorí etnografický fond. Predmety v zbierkovom fonde získava múzeum do vlastníctva kúpou, zberom, darovaním a prevodom do správy (archeologické nálezy). Významné miesto vo fonde predstavujú i predmety získané vďaka  aktivitám a podpore  Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, hlavne súťaži  Instrumentum Excellens, darov  od výrobcov z Jarmoku remesiel pri FSP v Detve, z pozostalostí či zberateľských aktivít jednotlivcov i rodín z regiónu. Od 1. januára 2008 bolo uznesením Mestského zastupiteľstva v Detve č. 171/07 z 12. 12. 2007 Podpolianske múzeum organizačne začlenené do príspevkovej organizácie Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve, naďalej zostáva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Detva. Jeho poslanie a ciele zostávajú nezmenené aj v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Od roku 2014 múzeum sídli v budove bývalého Obecného úradu na Námestí SNP 1 v historickej časti mesta Detva. Návštevníkom ponúka dve stále interiérové expozície a dve stále výstavy, počas roka  sa vždy aktuálne menia krátkodobé výstavy. Vo dvore múzea pribudla komorná expozícia drevených krížov. V tomto kontexte sa prezentuje rôznordosť a originalita zbierkového fondu múzea sa odkazom na tradičné hodnoty Detvy a regiónu. Múzeum však ponúka aj iné skvosty. Historickým priestorom budovy dominuje vo vstupnej hale  zreštaurovaný drevený vyrezávaný stĺp zhotovený v  30. rokoch 20. storočia detvianskymi majstrami,  bratmi Fekiačovcami. Nemenej pôsobivý je monumentálny, takmer 5 metrov vysoký starobylý prícestný kríž z Hriňovej, časti Štoliansko. Jeho datovanie potvrdilo úctyhodný vek v rozmedzí rokov 1848 – 1864 a zaradil sa tak medzi najstaršie drevené kríže na Podpoľaní. Okrem výstavných aktivít ponúka múzeum celoročne v rámci svojho zamerania návštevníkom všetkých vekových kategóriách aj prezentačné podujatia: kultúrno-výchovné a neformálne edukačné aktivity (odborné prednášky s lektormi, semináre, besedy, prezentácie a pod.,) tvorivé dielne regionálneho charakteru a špecializované podujatia podľa aktuálnych požiadaviek rôznych inštitúcií i širokej verejnosti.  

 

Stále expozície 
v priestoroch múzea
 • Slovenské ľudové hudobné nástroje z projektu  Instrumentum Excellens FSP Detva 2001 – 2020
  Moderne riešená reprezentatívna expozícia edukatívno-náučného charakteru zaujme návštevníka nielen exponátmi, ale aj grafickým riešením či interaktívnymi prvkami. Expozícia je výsledkom zhromažďovania ľudových hudobných nástrojov z prestížnej celoštátnej súťaže výrobcov Instrumentum Excellens FSP Detva, realizovanej v r. 2001 – 2010 a 2017 – 2019. Expozícia je sprístupnená od 30. 11. 2020.

 • Ovce moje, ovce.... Valaská kultúra na Podpoľaní (2009) 
  Expozícia je venovaná tematike valaských tradícií, salašníctva, mliekárenskej produkcie a bryndziarstva v regióne. Časť expozície je venovaná rodine Vagačovcov a vzniku prvej bryndziarne na Slovensku (1787). V roku 2012 bola expozícia doplnená zmenšenou replikou salaša s honelnicou a príslušenstvom interaktívneho zamerania.
Stále výstavy
priestoroch múzea
 • Detva v kontexte Vígľašského panstva (2012) 
  Historická výstava je prierezom dejín Detvy a Vígľašského panstva, jeho majiteľov i architektonických premien zámku Vígľaš. V týchto súvislostiach je zachytený aj vznik Detvy ako poddanskej obce s poukázaním na jej  najvýznamnejšie historické medzníky.

 • Z Detvy na more... Július Juraj Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán (2015) 
  Výstava ponúka pohľad na nevšednú prácu i život prvého slovenského námorného kapitána, rodáka z Detvy, ktorého celoživotné úsilie je prínosom v ďaleko nadregionálnom kontexte.
 • Drevené vyrezávané kríže (2021)
  Komorná expozícia vo dvore Podpolianskeho múzea prezentuje súbor autentických detvianskych drevených vyrezávaných krížov. Kolorované i nekolorované náhrobné kríže s výškou do 2 metrov boli v minulosti súčasťou detvianskeho cintorína. Prezentujú sa buď v jednoduchej kráse – bez výzdoby, na iných dominuje tradičná podpolianska motivika. Expozícia umožňuje vstup osobám s telesným postihnutím.

 • Krátkodobé výstavy

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.