Banner
Bleskové správy
facebook Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Podpolianske múzeum

O múzeu

           Podpolianske múzeum je jednou z najmladších kultúrnych inštitúcií v Detve, ktorú založilo Mesto Detva 1. februára 1994. Sídli v historickej časti mesta na Námestí SNP 1 v budove bývalého Obecného úradu v Detve. Hlavným poslaním múzea je výskum, zhromažďovanie, dokumentácia, odborné spracovanie, ochrana a sprístupňovanie hmotných i duchovných artefaktov Podpoľania. Múzeum v rámci svojho zamerania celoročne ponúka návštevníkom všetkých vekových kategórií aj prezentačné podujatia: kultúrno - výchovné aktivity (odborné prednášky s lektormi, semináre, besedy, prezentácie a pod.), tvorivé výtvarné dielne regionálneho charakteru a aktivity podľa aktuálnych požiadaviek rôznych inštitúcií i širokej verejnosti. Od roku 2012 majú pracovníci múzea pre väčšie skupiny návštevníkov v ponuke aj sprievodcovské služby v historickej časti mesta a okolí.

celý článok
Expozície, výstavy

     Jednou z dôležitých aktivít múzea sú aj prezentačné činnosti, a teda aj realizácia expozícií a výstav. Podpolianske múzeum pripravuje pre návštevníkov vlastné výstavy - z exponátov, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde múzea, využívajú sa však aj možnosti zapožičania výstav z iných múzeí, osvetových pracovísk i jednotlivcov - zberateľov. Realizácia viacerých z nich bola možná hlavne vďaka grantovému programu Ministerstva kultúry SR, grantom Banskobystrického samosprávneho kraja, podpore Kultúrnej komisie pri MsZ v Detve alebo Folklórnych slávností pod Poľanou. Od svojho vzniku múzeum zrealizovalo 88 výstav, z toho tri už zostali trvalého charakteru. V súčasnosti múzeum ponúka:

Stálu expozíciu:

Ovce moje, ovce... ( Valaská kultúra na Podpoľaní) so zmenšenou replikou salaša s honelnicou a príslušenstvom interaktívneho charakteru

Stále výstavy:

Detva v kontexte Vígľašského panstva

Z Detvy na more... Július Juraj Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán

Krátkodobé výstavy

Aktuálne pripravujeme krátkodobú výstavu ako sprievodné podujatie 51. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve: Krása krivej ihly (výšivka na opleckách zo zbierok Podpolianskeho múzea). Vernisáž 7. 7. 2016 o 16, 00 hod. v priestoroch Podpolianskeho múzea v Detve.

Vysunutá expozícia múzea - Partizánska ul. č 75 (mimo budovy múzea)

Z klenotnice Veroniky Golianovej

 

celý článok
Zo zbierkového fondu

        Medzi základné úlohy každého múzea okrem iných aktivít patrí výskum, zbierkotvorná činnosť a následne aj  ochrana zvereného zbierkového fondu. Keďže Podpolianske múzeum sa zaoberá zbierkotvornými aktivitami a dokumentáciou predovšetkým ľudovej kultúry Podpoľania,  v zbierkovom fonde evidujeme  predmety prevažne etnografického charakteru. V ňom má najbohatšie zastúpenie hlavne textil a ľudový odev. Väčšina týchto predmetov bola zhotovená v domácnostiach, prevažne ženami, len niektoré kusy si dávali zhotovovať vyučeným remeselníkom.

celý článok
Aktuálne

 Múzeum celoročne ponúka širokej verejnosti, kultúrnym inštitúciám, predškolským, školským či špecializovaným zariadeniam  rôzne vzdelávacie aktivity. Pre žiakov a študentov otvorené vyučovacie hodiny vlastivedy, histórie, regionálnej výchovy, pre širšiu verejnosť odborné besedy,  prednášky, semináre pod vedením  pracovníkov múzea a prizvaných odborných lektorov.  Súčasťou sú aj zaujímavé power - pointové prezentácie na vybrané témy, krátke dokumenty, tvorivé výtvarné dielne  s vybranou regionálnou tematikou a iné interaktívne aktivity.

 

celý článok
Z pamätihodností mesta

Hradisko Kaľamárka - Chrapková patrí medzi najstaršie archeologické lokality na Slovensku.
Kostol sv. Františka z Asissi - Klasicistický Kostol sv. Františka bol postavený v rokoch 1803 - 1804
Rodinný dom Vagačovcov - zakladateľov prvej bryndziarne na Slovensku. Ján Vagač
Pôvodný detviansky dom s bránou na Námestí SNP č.6, tzv. „Dianiškova brána"
Expozícia drevených náhrobných krížov (pri Kalvárii)
- Umelecké cítenie detvianskych ľudí sa dostalo do sveta najmä prostredníctvom pestrých výšiviek a vyrezávaných krížov
Kaplnka na Kalvárii - S výstavbou Kalvárie sa začalo r. 1910 a tvorí ju 14 zastavení krížovej cesty s maličkým kostolíkom

 

 

celý článok
Z histórie Detvy

 Výnimočnosť Detvy a jej obyvateľov, napriek tomu, že Detva nemala takú historickú minulosť ako mnohé slovenské mestá, našla svoj odraz v mnohých prejavoch  literárneho či výtvarného umenia. Detvania boli mnohokrát v histórii monumentalizovaní a Detva sa stala symbolom slovenskosti práve preto, že jej pripisovali vlastnosti, ktoré sa pokladali pre Slovákov a slovenskosť za významné a typické. Ľud spod Poľany sa stal symbolom krásy, ľudskej hrdosti a nepoddajnosti voči útlaku. 

celý článok
Výročné správy

V prílohe sú zverejnené výročné správy o činnosti Podpolianskeho múzea

celý článok
KC Andreja Sládkoviča v Detve | kcdetva@kcdetva.sk
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.