Banner
Bleskové správy
facebook Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Podpolianske múzeum

O múzeu

           Podpolianske múzeum je jednou z najmladších kultúrnych inštitúcií v Detve, ktorú založilo Mesto Detva 1. februára 1994. Sídli v historickej časti mesta na Námestí SNP 1 v budove bývalého Obecného úradu v Detve. Hlavným poslaním múzea je výskum, zhromažďovanie, dokumentácia, odborné spracovanie, ochrana a sprístupňovanie hmotných i duchovných artefaktov Podpoľania. Múzeum v rámci svojho zamerania celoročne ponúka návštevníkom všetkých vekových kategórií aj prezentačné podujatia: kultúrno - výchovné aktivity (odborné prednášky s lektormi, semináre, besedy, prezentácie a pod.), tvorivé výtvarné dielne regionálneho charakteru a aktivity podľa aktuálnych požiadaviek rôznych inštitúcií i širokej verejnosti. Od roku 2012 majú pracovníci múzea pre väčšie skupiny návštevníkov v ponuke aj sprievodcovské služby v historickej časti mesta a okolí.

celý článok
Expozície, výstavy

     Jednou z dôležitých aktivít múzea sú aj prezentačné činnosti, medzi nimi aj realizácia expozícií a výstav. Podpolianske múzeum pripravuje pre návštevníkov vlastné výstavy - z exponátov, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde a depozitári múzea, využívajú sa však aj možnosti zapožičania výstav z iných múzeí, osvetových pracovísk i jednotlivcov - zberateľov. Realizácia viacerých z nich bola možná hlavne vďaka grantovému programu Ministerstva kultúry SR, grantom Banskobystrického samosprávneho kraja, podpore Kultúrnej komisie pri MsZ v Detve alebo Folklórnych slávností pod Poľanou.  Od svojho vzniku múzeum zrealizovalo viac ako 90 výstav, z toho tri už zostali trvalého charakteru. V súčasnosti múzeum ponúka:

Stálu expozíciu:

Ovce moje, ovce... ( Valaská kultúra na Podpoľaní) so zmenšenou replikou salaša s honelnicou a príslušenstvom interaktívneho charakteru

Stále výstavy:

Detva v kontexte Vígľašského panstva

Z Detvy na more... Július Juraj Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán

Krátkodobé výstavy 

Krása krivej ihly (výšivka na opleckách zo zbierok Podpolianskeho múzea). 

Výstava je prístupná do 31. 3. 2017

Vysunutá expozícia múzea - Partizánska ul. č 75 (mimo budovy múzea)

Z klenotnice Veroniky Golianovej

 

celý článok
Zo zbierkového fondu

        Medzi základné úlohy každého múzea okrem iných aktivít patrí výskum, zbierkotvorná činnosť, ochrana a dokumentácia zvereného zbierkového fondu. Keďže Podpolianske múzeum sa zaoberá zbierkotvornými aktivitami a dokumentáciou predovšetkým ľudovej kultúry Podpoľania,  v zbierkovom fonde evidujeme  predmety prevažne etnografického charakteru. V ňom má najbohatšie zastúpenie hlavne textil a ľudový odev. Väčšina týchto predmetov bola zhotovená v domácnostiach, prevažne ženami, len niektoré kusy si dávali zhotovovať vyučeným remeselníkom.

celý článok
Aktuálne

 Múzeum celoročne ponúka širokej verejnosti, kultúrnym inštitúciám, predškolským, školským či špecializovaným zariadeniam  rôzne vzdelávacie aktivity. Pre žiakov a študentov otvorené vyučovacie hodiny vlastivedy, histórie, regionálnej výchovy, pre širšiu verejnosť odborné besedy,  prednášky, semináre pod vedením  pracovníkov múzea a prizvaných odborných lektorov.  Súčasťou sú aj zaujímavé power - pointové prezentácie na vybrané témy, krátke dokumenty, tvorivé výtvarné dielne  s vybranou regionálnou tematikou a iné interaktívne aktivity.

 

celý článok
Z pamätihodností mesta

Hradisko Kaľamárka - Chrapková patrí medzi najstaršie archeologické lokality na Slovensku.
Kostol sv. Františka z Asissi - Klasicistický Kostol sv. Františka bol postavený v rokoch 1803 - 1804
Rodinný dom Vagačovcov - zakladateľov prvej bryndziarne na Slovensku. Ján Vagač
Pôvodný detviansky dom s bránou na Námestí SNP č.6, tzv. „Dianiškova brána"
Expozícia drevených náhrobných krížov (pri Kalvárii)
- Umelecké cítenie detvianskych ľudí sa dostalo do sveta najmä prostredníctvom pestrých výšiviek a vyrezávaných krížov
Kaplnka na Kalvárii - S výstavbou Kalvárie sa začalo r. 1910 a tvorí ju 14 zastavení krížovej cesty s maličkým kostolíkom

 

 

celý článok
Z histórie Detvy

 Výnimočnosť Detvy a jej obyvateľov, napriek tomu, že Detva nemala takú historickú minulosť ako mnohé slovenské mestá, našla svoj odraz v mnohých prejavoch  literárneho či výtvarného umenia. Detvania boli mnohokrát v histórii monumentalizovaní a Detva sa stala symbolom slovenskosti práve preto, že jej pripisovali vlastnosti, ktoré sa pokladali pre Slovákov a slovenskosť za významné a typické. Ľud spod Poľany sa stal symbolom krásy, ľudskej hrdosti a nepoddajnosti voči útlaku. 

celý článok
Výročné správy

V prílohe sú zverejnené výročné správy o činnosti Podpolianskeho múzea

celý článok
KC Andreja Sládkoviča v Detve | kcdetva@kcdetva.sk
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.