Voľné pracovné miesto

Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve

so sídlom Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva, v súlade s § 6 ods. 1 zákona č 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje informáciu o

voľnom pracovnom mieste

na obsadenie pracovnej pozície

kultúrno – výchovný pracovník

 

 

I. Základné informácie pre uchádzačov:

Názov pracovného miesta:

Kultúrno – výchovný pracovník

Miesto výkonu práce:

Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva

Výška mzdy:

mesačný tarifný plat v zmysle zák. č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od dĺžky započítanej praxe:

pre zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním v rozmedzí: od 736,50 € do 875 €

- osobný príplatok v závislosti od dosahovaných pracovných výsledkov

Rozsah pracovného úväzku:

plný úväzok – pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú na jeden kalendárny rok s možnosťou jej zmeny na dobu neurčitú

 

II. Stručný popis pracovnej činnosti:

- príprava, organizovanie a aktívna účasť na tvorbe a realizácií kultúrno–spoločenských podujatí a vzdelávacích podujatí

- tvorba dramaturgie a programovej štruktúry podujatí

- propagácia podujatí a akcií

- príprava, spracovanie, realizácia a vyhodnotenie projektov a dotačných žiadostí v oblasti kultúry

- zabezpečovanie kultúrno-výchovnej činnosti

- komunikácia a  spolupráca s  predstaviteľmi kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, miestnymi osobnosťami

- koordinovanie spolupráce s umeleckými telesami v meste

- administratívna činnosť (štatistiky, vyúčtovanie podujatí)

 

III. Minimálne vzdelanie, kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské II. stupňa

- vysokoškolské I. stupňa

(uprednostnené v odbore: etnológia; fokloristika; kulturológia)

- prax v oblasti kultúry vítaná

 

 

Ďalšie požadované predpoklady:

- aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami

- kultivovaný slovný a písomný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

- organizačné a plánovacie schopnosti

- schopnosť tímovej práce

- tvorivosť (kreativita)

- komunikatívnosť

- pružnosť v myslení

 

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v malom kolektíve

- príjemné pracovné prostredie

- firemný mobilný telefón

- príspevok na tretí dôchodkový pilier (v zmysle KZ)

- týždeň dovolenky naviac (v zmysle KZ)

 

Informácie o výberovom konaní

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 31.augusta 2021 na adresu: Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše uvedené požiadavky. Vopred sa ospravedlňujeme kandidátom, ktorých neoslovíme.

 

Požadované doklady:

- profesijný životopis

- motivačný list

- kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov uvádzaných v  žiadosti a požadovaných dokladoch

 

 

 

 

 Ing. Erika Mojžišová

 riaditeľka KC A. Sládkoviča

 

 

Voľné pracovné miesto

 

Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve

so sídlom Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva, v súlade s § 6 ods. 1 zákona č 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje informáciu o

 

voľnom pracovnom mieste

na obsadenie pracovnej pozície

účtovník

 

 

I. Základné informácie pre uchádzačov:

Názov pracovného miesta:

účtovník

Miesto výkonu práce:

Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva

Výška mzdy:

mesačný tarifný plat v zmysle zák. č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od dĺžky započítanej praxe

- osobný príplatok v závislosti od dosahovaných pracovných výsledkov

Rozsah pracovného úväzku:

plný úväzok – pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú na jeden kalendárny rok s možnosťou jej zmeny na dobu neurčitú

 

II. Stručný popis pracovnej činnosti:

- vedenie podvojného účtovníctva

- zabezpečenie riadneho a včasného účtovania vystavovaných faktúr

- evidovanie zverených účtovných dokladov

- vypracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok

- spracovanie a podanie daňových priznaní

- evidencia majetku

- komunikovanie s audítormi, daňovými úradmi a inými inštitúciami

- spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy

- spracovávanie ELDP, archivovanie dokladov, evidencia a aktualizácia mzdových listov

- komunikovanie a príprava dokumentov, výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, DDP

- sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spoločnosti

- pripravovanie mesačných mzdových uzávierok a reportov

- evidovanie a spracovávanie zrážok zo mzdy

 

 

III. Minimálne vzdelanie, kvalifikačné predpoklady:

- stredoškolské s maturitou, ekonomické zameranie

- vysokoškolské I. stupňa, ekonomické zameranie

- vysokoškolské II. stupňa, ekonomické zameranie

- prax v odbore viac ako dva roky

 

Ďalšie požadované predpoklady:

- mzdové účtovníctvo – expert

- podvojné účtovníctvo - expert

- prehľad v platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy

- ovládanie práce s PC na pokročilej úrovni

 

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v malom kolektíve

- príjemné pracovné prostredie

- firemný mobilný telefón

- príspevok na tretí dôchodkový pilier (v zmysle KZ)

- týždeň dovolenky naviac (v zmysle KZ)

 

Informácie o výberovom konaní

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 31.augusta 2021 na adresu: Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše uvedené požiadavky. Vopred sa ospravedlňujeme kandidátom, ktorých neoslovíme.

 

Požadované doklady:

- profesijný životopis

- motivačný list

- kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov uvádzaných v  žiadosti a požadovaných dokladoch

 

 

 

 

 

Ing. Erika Mojžišová

riaditeľka KC A. Sládkoviča

 

Viac...

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.